722 EĞİTİMLERİ
Temel Maji
Manyetik Maji
Pozitif Enerji
Maji Nedir?
Maji Artık Bilimdir
Eğitim Hakkında Bilgiler
Ücret Sorgulama
Eğitime Katılın!
SİTEYE ÜYE OLUN
ÜYE GİRİŞİ


KAABİL ve MÜZİSYEN SOYU

Araştırma ve yazı:

Tevrat’ın yaratıcı tanrısı Yahveh kanlı kurban istediğini sürekli deklare eden bir tanrıdır. Musa’ya kavmin yüklü miktarda kurban kesmesini emreder: Ancak kurbanların etinin yenmesi yasaktır; onlar yakılmalıdır. (Bu konuda bilgi edinmek adına Müslümanlık, Paganizm ve Kurban Geleneği başlıklı yanıtımı okuyabilirsiniz.)

Yahveh'nin kanlı kurban istediğinin bir diğer kanıtı hayvan kanı dökmeden tahıl kurban eden Kaabil’in kurbanını ret etmesinde de izlenir. Kanlı kurban getiren Habil kutsanmıştır.

Bilindiği gibi Kaabil ilk kardeş katilidir. Kıskançlık yüzünden kardeşini öldürmüştür. Bu yüzden lanetli biri karakter olarak tanınır. Ancak kardeş katili olacak kadar acımasız kişilik özellikleri taşıyan birinin bir hayvanı öldürecek eğilimi bulunmaması sürekli göz ardı edilir. Oysa bu önemli bir çelişkidir.

Kaabil'in kasten kötülendiğini öne süren grupların varlığı anımsanırsa, söz konusu çelişkinin nedeni açıklığa kavuşmakta gibidir. Kaabil’i Gnostiklerin bir kahraman olarak gördüğü ve Kainizm adlı bir de grubun var olduğunu belirterek başlayalım. Bilindiği gibi Gnostikler, Hıristiyanlık ve Yahudilik tek tanrısına Demiurgos adını vermekte ve gerçek kötünün Şeytan değil, bizzat kendisi olduğunu öne sürmektedirler. Demiurgos, kendini "evrenin yaratıcısı" olarak göstermiştir, oysa sadece önceden var olan (yaratılmış) evreni yeniden biçimlendirmiştir. Teorilerine göre bu iki dinde “kötüdür, değişmelidir” diye suçlanan insanoğlu “iyidir”. Ayrıca insanlara “iyidir” diye öğretilen her şey aslında bela yaratmak için Demiurgos tarafından söylenen yalanlardan başka şey değildir; Yahveh emirlerinin insan doğası ile çatışmasının nedeni de budur. Gnostiklere göre Kaabil ise Habil’i öldürerek Demiurgos’un dünyaya kötülük yayacak olan zararlı soyunu yok etmeye çalışan biridir.

Bu iddialı görüşlerden sonra daha bildik ve ılımlı bilgilere geçeyim:

Kaabil bir avcı değil, bir çiftçidir. Anaerkide çiftçiler kutsaldır, avcılara sempati duyulmaz. Zaten avcı-toplayıcı kavimler tarihe çiftçilerden çok daha az uygar, çok daha savaşçı olarak geçmişlerdir. Çiftçilik, uygarlığın ilk basamağıdır.

Bir dipnot ekleyeyim: Anadolu’da (özellikle Karabiga’da) fallus tapımının uygulandığı ortamlarda (örneğin Priapos tapımlarında) genelde tahıl kurbanı esastır. Tanrıya kan (can) değil, bahçe ve bostanların ilk ürünü takdim edilir. Ancak ataerkinin yaygınlaşması ile bu gelenek yerini at kurbanına bırakmıştır.

Kabil'i bir kenara bırakacak olsak bile soyunun gerçek anlamı ile pozitif olduğunu düşündüren önemli bilgiler vardır! Kaabil'in torunları hayırlı ve insan dostu iki kavramla yakından ilgilidirler.

Kabil lanetlendikten sonra Nod topraklarına yerleşir (Yaratılış 4:16). Burada çocukları olur, soyunu var etmeye koyulur.

Kabil’in torunlarından Lemek iki kadınla evlenir: Ada ve Silla ile.

1- MÜZİK:

Ada, Yuval’ı doğurur; Yuval, müzisyenlerin (lir ve ney çalanların) atası, kimilerine göre müziğin mucididir.

Tevrat, Yaratılış 4
21 Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval lir ve ney çalanların atasıydı.

Kabil soyunun en önemli dallarından birinin atasıdır Yuval.

Galile denizinin Eski Ahit’teki (Tevrat'taki) adı "Kinneret" gölüdür. Kinneret, "Kinnor" sözcüğünden türemiştir ve “arp” veya “lir” anlamına gelir. Eş deyişle Galile denizinin Kinnaret adını almasının nedeni de Yuval ve soyunun bu göl dolaylarında "Kinnor" adlı saz eşliğinde müzik yapmaları; yoğun biçimde müzikle yaşamış olmalarıdır.

2- DEMİR:

Silla ise Tuval-Kayin'i doğurur.

Tuval-Kayin’de Tevrat’ta tıpkı üvey kardeşi Yuval gibi önemli bir şeyin mucidi olarak anılır: Demir ve demirciliğin (Yaratılış 4:22).

Bu noktada demir hakkında biraz konuşmamız gerek...

Demir, yaşamın başlangıcı ile ilgili olduğu öne sürülen metaldir. "Demir Pirit Teorileri"ne göre yaşam demir aracılığı ile derin deniz diplerinde dünya üzerinde var olmuştur.

Kabil’in torununun demiri icat etmiş olmasının ötesinde, Kabil’in (Kain) ismindeki “qyn” takısının anlamı demircidir.

Demir anaerkil ezoterizmde çok hayırlı bir metaldir. Demonları (kötülüğü) kovduğuna inanılır.

Ataerkil Yunan mitolojisinde evrenin yaratıcısı Ana Tanrıça'nın basit bir aşk tanrıçasına indirgenmiş hali olan Afrodit’in oğlu Hephaistos demircidir. Halkın, özellikle esnaf ve zanaatkarların koruyucusudur. Araştırmacılar tarafından Yahveh’in maskeli hali olduğuna inanılan Zeus, onu cennetinden kovar, Olimpos'tan aşağı atar, Hephaistos böylece sakat kalır.

Onu kurtaran ve tedavi eden ise Eurynome’dur. Eurynome, Orfizm’de evrenin yaratıcısı Ana Tanrıçadır. Evreni, eşi yılan tanrı ile birlikte yaratmıştır. Yılan tanrılar ise evrendeki öncel bir soy olan ejderlerin sembolik halidirler. Yahudilik ezoterizmine göre (midraşlarda yazdığına göre) yılan önceleri kanatlı ve ayaklıdır (ejderler), Yahveh onları lanetler, bacaklarını keser ve yerde sürünmeye mahkum eder. Eczacılık ve tıp bilimlerinin sembolünde bu yüzden yılan figürü vardır.

Ülkemizde en yaygın olarak saygı gören din Müslümanlık olduğu için bu açıdan müzik ve demire göz atalım:

1- İSLAMDA MÜZİK:

İslam'da müzik yasaktır. (İran İslam Cumhuriyetinde günümüzde hala yasaktır.) Oysa Mevleviler müzik eşliğinde tapınırlar (dönerler). Şeyhülislam Ebu Suut efendinin ise bir Mevlevinin döndüğü yerde namaza durulmayacağı hakkında fetvası vardır. Günümüzde hala okunan ezana müziğini kazandıran Itri'dir. Ezanın soundunun fantazi müziklere benzerliği (buna "damar oluşu" diyelim mi?) eminim ki birçok kişinin dikkatinden kaçmamıştır. Yani müzik konusunda Müslümanlık ve İslam arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

2- İSLAMDA DEMİR:

Demir, Müslümanlıkta da kutsanır!

Kuran’da -tıpkı paganizm gibi- demiri öven, kutsallığına gönderme yapan bir sure vardır... Suranin adı bizzat "Hadit", yani demirdir.

Kuran - Hadit
25 Andolsun biz peygamberlerimizi açik delillerle gönderdik ve insanlarin adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabi ve mizani indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardir.

Bu noktada bazı araştırmacıların iki ilginç bulgusundan söz etmeden geçmek doğru olmayacak. Bulgular bize ait değildir. Konu hakkında nette birçok yazı bulunmakta…

  • Hadit, 57. suredir. 57, demirin izotoplarından biridir. (İzotopa basitçe "bir elementin farklı versiyonları" diyelim. Daha bilimce açıklama: “Atom numarası1 aynı, kütle numarası 2 farklı olan atomlar”.)

  • Allah sözcüğü Hadit suresinde 26 kez geçer. Demirde 26 proton vardır. Demirin atom numarası 26’dır.
26 rakamı sistemimizde 27'den de kutsaldır; çünkü 27 bölünemez (eşsizdir). 26 ise 27nin kutsal (evrimselleşmiş) halidir.DİP NOTLAR

Atomun proton sayısı.

Atomun proton ve nötron sayısı toplamı.
ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -