722 EĞİTİMLERİ
Temel Maji
Manyetik Maji
Pozitif Enerji
Maji Nedir?
Maji Artık Bilimdir
Eğitim Hakkında Bilgiler
Ücret Sorgulama
Eğitime Katılın!
SİTEYE ÜYE OLUN
ÜYE GİRİŞİ

JANUS'a SORUNUZU SORUN!

SORULAR ANA SAYFA        |        SON EKLENEN SORU        |        Soruların Kabul Edilme KriterleriSAYFA HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Janus tarafından verilen yanıtlar,
Quantum Mind, Quantum Field Theories, Electromagnetic Theories of Consciousness hipotezleri, Kuantum Mistisizm ile
okült ve ezoterik bilgilerin sentezi sonucu var edilen 722 SİSTEMİ temelindedir.

Sistemin veya yanıtların mutlak doğruları yansıttıkları iddia edilmemektedir. Bilgiler, "doğru olduğuna mutlak olarak inanılanlar" kapsamındadır.

İçerik ve Üslup    |    Temel İnançlarımız

Müslümanlık hk.  |  Psiko-terapi ve psiko-analiz hk.  |  Psikologlar hk.  |  Yahudiler hk.  |  Kabalist majisyenler hk.

"Çağdaş ve Aydınlar" hk.  |  Satanizm disiplini hk.  |  Şeytan hk.  |  Karanlık kavramı hk.

"Ataerkil" sözcüğü hk.  |  "Bilim adamı" sözcüğü hk.

İçerik ve Üslup

1 - Sayfanın amacı sadece sorucu ve okurun bilgi haznesini farklı görüşlerle zenginleştirmektir. Paylaşılan bilgileri kullanma tasarrufu sorucu ve okurundur.

2 - Yanıtlar, her inançtan insanı kucaklayacak üslup ve bakış açısı temelinde verilmeye özen gösterilmektedir. (Örneğin bir yaratıcıdan söz edileceği zaman -her hangi bir görüşe özel önem verildiğinin düşünülmemesi için- Allah has ismi, Ana Tanrıça/Baba Tanrı, tanrı, evren vb. adları olabildiğince birlikte kullanılmaktadır.)

3 - Yaratıcı sözcüğü ile kastedilen kavramı kişiler eğilimlerine göre;
a) Allah, tanrı, Ana Tanrıça, Baba Tanrı, Buda vb.,
b) the Unmoved Mover (Aristotle), Absolute Spirit (Hegel),
c) evren, kuantum uzay-zaman geometrisi, kuantum uzay-zamanına embed bir gerçeklik,
d) Implicate Order (Bohm), Non-Computable Quantum Field ve Proto-Consciousness (Penrose), "information embedded at this level, and repeating holographically, contained mathematical truth, as well as other Platonic values" (Hameroff) vb.
şeklinde algılayabilirler.

4 - Yanıtlarda hiçbir kurum, kişi ve politik görüş doğrudan eleştirilmemektedir.

5 - "Süredurum" sözcüğü, inertia (atıllık) manasında değil; "içinde bulunulan durumun sürüp gitmesi" anlamında kullanılmaktadır.

6 - "Evrim" sözcüğü ile Darwinizime gönderme yapılmamakta, "ruhsal evrim" kastedilmektedir.

7 - Yanıtlarda geçen “pozitif elektrik” sözünün gerisinde bir pop kültür kavramı değil, 2015 yılında ortaya atılan bir kuantum teorisi vardır.

8 - a) Türkçede pek çok karşılığı olabilecek İngilizce bir sözcük ya da değimin -eğer dilimizde yer etmiş bir karşılığı yoksa- (kişisel kelime seçimiyle çevirisinin yapılmasının o sözcük ya da değimin içeriğine yorum katmak anlamına geldiğine inanmakta olduğumuzdan) çevirisi yapılmamakta, İngilizce olarak verilmektedir. Okur, karşılaştığı İngilizce sözcüğü çeviri sitelerinden araştırırsa, kendi beyin yapısına en uygun karşılığı bulacak ve kavramı daha iyi anlayacaktır.

b) İngilizce dokümanlardan yapılan bazı alıntılar orijinal dilinde (İngilizce) olarak metne eklenmekte, tarafımızdan çevirisi yapılmamaktadır. Okur, bu bölümleri çeviri sitelerinden araştırırsa, kendi beyin yapısına en uygun karşılığı bulacak ve kavramı daha iyi anlayacaktır.

9 - Köşeli parantezler [..] içindeki paragraflar, konu dışı açıklamaları içeren ve okurun dilerse atlayabileceği bölümlerdir.

10 - Soru başlıklarındaki parantez içindeki kelimeler editör tarafından soruya atanan başlıklardır. (Parantez dışındaki sözcükler, sorucunun belirlediği başlıklardır.)

11 - Yanıtlarda;
Yahudilerin kutsal kitabı olan Eski Ahit yerine, güncel karşılığı olan "Tevrat" sözcüğü;
Hıristiyanların kutsal kitabı olan Yeni Ahit (Ahd-i Cedid) yerine, güncel karşılığı olan "İncil" sözcüğü;
kullanılmaktadır.

12 - Tevrat;
Yaratılış 1:1 Elohim diye geçen ve dilimize "Tanrı" olarak çevrilen,
Yaratılış 2:4 Yahweh Elohim diye geçen ve dilimize "RAB Tanrı" olarak çevrilen,
Yaratılış 4:1 Yahweh diye geçen ve dilimize "RAB" olarak çevrilen,
Yahudilik tek tanrısının adı, yanıtlarda sadece Yahveh olarak kullanılmaktadır.

Temel İnançlarımız

 • İnsanlar, rahat olduklarında kendileri için en iyisini seçme yeteneğine sahip olarak doğarlar.

 • Eleştirmek -ataerkil kültüre öğretildiği gibi- gelişime değil, adavete neden olan bir eylemdir. YouTube adlı video paylaşım platformunda eleştiri (beğenme) seçeneğinin kaldırılması düşüncelerimize paralel olduğu için tarafımızdan desteklenmektedir. İnancımıza göre herkes kendi ürettiklerine odaklanıp, bunları ortaya dökerek, kimin ne kadar aldığı ile fazla ilgilenmeden ilerlemelidir. Sorulan sorulara yanıt verirken bazı düşünceleri söylemek zorunda kalmak ile eleştiri yapmak farklı şeylerdir.

 • Müslümanlık hakkında: İslam dininde yer alan ve Müslümanlığın içrek yapısı olan sevgi ve güzellik kavramlarına fazla paralel olmayan kimi içeriği İsrailliyat (Yahudilik nosyonlarının Müslümanlığa sızması) olarak değerlendirmekteyiz.

  Ancak biz İslam araştırmacısı değiliz. Hatalı olabiliriz. Buna karşın söz konusu düşüncemizin -biz paganları Müslümanlığa yaklaştırdığı, bizleri BİRLEŞTİRDİĞİ için- iyi ve doğru olduğuna inanıyoruz.

  Bilgimiz dahilinde, ayet ve hadislerden örneklerle, hatta ulemanın görüşlerine başvurarak Müslümanlığı methetme nedenimiz, bizim öncel kuşku ve rahatsızlıklarımız benzeri kuşku ve rahatsızlıklara sahip oldukları için bu dine mesafeli kalanları paganizme DEĞİL, Müslümanlığa yönlendirmektir. Müslümanlığın pek çok kişi için paganizmden daha uygun, ayrıca ülkemizin resmi dini olduğu için ulaşılması, anlaşılması, benimsenmesi ve ifa edilmesi çok daha kolay bir din olduğu görüşündeyiz. (İyilik ve güzellik özde tektir.)

  Müslümanlığa hayranlığımız yürektendir. İnancımızda bulunan –dozunda- alkol kullanımı ve çok eşlilik eğilimimiz ile oruç sürecinde su tüketiminin sıfırlanmasının bize uygun olmaması dışında Müslümanlık ile kendi inancımız arasında dikkate değer bir zıtlık ve çelişki bulunmamaktadır. Hatta bazı konularda bilgiye Müslümanlık aracılığı ile (ayet ve hadislere başvurarak) çok daha net şekilde ulaşılabileceği bir diğer inancımızdır.

 • Psiko-terapi ve psiko-analiz hakkında: Psikoterapi ve psikanaliz adlı disiplinlere sempati duymamamızın nedeni sistemimizin ETC (Electromagnetic Theories of Consciousness ve QM (Quantum Mind) teorilerine dayanması; bu yüzden “geçmişi düşünmek ve geçmiş hakkında konuşmak, zaten beyinde var olan negatif EM alanı fotonlarla eksite etmek anlamındadır” şeklinde özetlenebilecek bilgiyi içermesidir.

 • Psikologlar hakkında: Psikologlar; değerli, birikimli, anlayışlı, ileri görüşlü, güvenilir, insanlara daha kaliteli bir yaşam sunma amacı ile yola çıkan, eğitildikleri konuda emek veren, saygı duyduğumuz, yaşam ve ilişkiler hakkında görüşlerini edinmek adına -onların sözlerinin DİNLENECEĞİ- seanslar alınmasını önerdiğimiz, imkanımız olsa ücret ödeyerek sohbet etmek istediğimiz, bu ortamlardan kazanımlar sağlayacağımıza inandığımız kişilerdir. Ayrıca günümüzde Quantum Mind teorilerine yakınlık duymaya başlayan psikolog sayısı artmaktadır.

 • Yahudiler hakkında: Yahudilik adlı dine sempati duymamamız, bu dine inanan (ülkemizde ya da İsrail devleti dahil, farklı coğrafyalarda yaşayan) Musevilere karşı tavır olarak alınmamalıdır. Eleştirdiğimiz konular, Tevrat’ta yazılı olan ve -bin yıllarca dünyada aktif ve belirleyici konumda oldukları için ataerki dediğimiz kültürleri oluşturan- bazı bilgilerdir. Günümüzde ise bunlar genelde aşılmış, bu dine inanan nice insan pozitif enerji yayan beyin elektriğine ulaşmayı başarmış, Tevrat’ın içeriği araştırmacılar tarafından ciddi olarak eleştirilmeye koyulmuştur. Sempati duyulmayan konu sadece bir kitabın içeriğidir; bu içeriği aşmış (hatta Tevrat'ta yazılan görüşleri benimsemeyi seçmiş) bireyler değil. (Ayrıca bu konu hakkında verdiğim bir yanıta buradan ulaşabilirsiniz.)

 • Kabalist majisyenler hakkında: Gerçek Kabalistlere (yaşamlarını Yahveh ezoterizmi prensiplerine göre biçimlendirenlere) fazla sempati duymasak da; ülkemizdeki majikal çalışmalarında Kabalizm disiplinini kullanan arkadaşlara sadece saygımız vardır. İnancımıza göre herkes, kendine neyin iyi geleceğini sezecek kapasitededir. Pozitif beyin elektriği ile her sistemde olumlu sonuçlar elde etmek olasıdır. Ancak bazı yöntemlerin pozitif enerjiyi yok etmek adına diğerlerine göre daha büyük tehlikeler taşıdığı da unutulmamalıdır.

 • "Çağdaş ve Aydınlar" hakkında: Janus'un "Çağdaş ve Aydın" sözcükleri ile adlandırdığı kültüre ait olan kişiler 722 ekolüne kimi zaman ters düşen kavramlara inansalar da, ülkemizdeki diğer sosyo-kültürel gruplardan çok daha yakın olduğumuz anlayışlı, hoşgörülü ve Janus'un yanıtlarını istekle okuyacak kadar bilgi birikimi sahibi dostlardır. Yanıtlarda yer alan şaka unsurunun ağır bastığı kritikler "dostça eleştirme" kapsamındadır; kınama, değer vermeme, alay etme ya da küçümseme amacını kesinlikle gütmemektedir.

 • Satanizm ekolü hakkında: Çağdaş satanistler bize göre canlı ve cansızlara zarar vermeyi (kötülük yapmayı) hedeflemeyen (böylesi girişimleri bulunmayan); “özgür” olarak niteledikleri bir yaşam modelini savunan, standart moral kurallara ve dinsel söylemlere başkaldıran kişilerdir. Bülent Kısa tarafından (Aleister Crowley'in "Maji Teori ve Pratiği" kitabı girişi bazından alıntı ile) "Her insan, başkalarınınkini etkilemekten korkmadan kendi iradesini bütünleme hakkına sahiptir. Kendisi doğru yerde olduğunda, başkalarının iradesi etkileniyorsa, bu onların suçudur" şeklinde yapılan satanizm yorumu bizim ideallerimize terstir. 722 sistemine göre ilk adımda uzlaşma hedeflenmelidir.

  Yaklaşımları ve çözüm önerileri bizim idealarımıza uygun olmasa da, öğretilerinde aynı fikirleri paylaştığımız yerler az da olsa bulunmaktadır. Örneğin "En çok savaş tanrı adına çıkmıştır" benzeri düşüncelerine -bize göre de- hak vermemek mümkün değildir.

 • Şeytan hakkında: Yanıtlarda “Şeytan” sözcüğü ile ifade edilen güç, insan adlı yaşam formunun ve bazı hayvanların beyninde acı/korku/öfke yaratarak onlarla senkronize olan ve kendi vibrasyonunu (etkinlik alanını) güçlendiren yapıdır.

 • Karanlık kavramı hakkında: Sistemimizde "karanlık"; kötülük, satanik eğilim, çevreyi az görerek yaşamak, "genelgeçer"e takıntı şeklinde karşı çıkmak benzeri -ataerkinin karanlık kavramına yüklediği- içerikle ilgisizdir. Karşı olunan (tehlikesi bilinen/görülen) kavram; "ışık" adı verilen ve gözlerden fotonlarla giren EM enerjinin BELLİ frekansları olmak kadar, cennete ulaşmaya engel teşkil eden, makrokozmosta tutsak kalmaya neden olan "ışık hızı"dır. Aslında ışığın varlık (Yahveh tarafından yaratılma) nedeni aydınlatma (insanlara ödül verme) DEĞİL, ışık hızıdır. Gerçek aydınlık Müslümanlıkta "Nur" esması ile dile getirilir. Nöronlara, NT salgılanmasına neden olan Ca iyonları ile birlikte giren, spin'i bulunduğu için "kuantum dolanıklığı" yaratan, böylece de süperpozisyon taşıyan (beyin elektriğine seçme şansı veren), insan dostu "fosfor" elementi ile ilgilidir. Işık'ın giremediği derin deniz diplerinde bu tip bir aydınlık vardır. Bizim düşünce sistemimizde bu olguya "pırıltı" denmektedir. Özetle; ışık hızına (dolayısı ile ışığa) eleştirel yaklaşımımızın nedeni pop kültür kavramları ile alakasızdır ve gerisinde bilimsel verilere dayalı bir okült teori bulunmaktadır.

 • "Ataerkil" sözcüğü hakkında: Ataerkil sözü ile tüm olarak erkek cinsinin doğal eğilimleri değil, bir enerji frekansı nitelenmektedir. Bazı nedenlerden dolayı söz konusu enerjinin gerçek adı söylenmek istenmemekte, ancak yanıtlarda ifade kolaylığı sağlamak için (erkek alicenaplığı ve cömertliğine sığınarak) “ataerkil” sözcüğü kullanılmaktadır.

 • "Bilim adamı" sözcüğü hakkında: Yabancı dillerin bir çoğunda, dilimizdeki gibi cinsiyetçi “bilim adamı” kelimesi yoktur.
  Örnekler:
  İngilizce scientists
  Fransızca scientifique
  Almanca wissenschaftler
  İtalyanca scienziato
  İspanyolca científico.
  Tüm bu sözcükler en doğru şekilde "bilimci" olarak çevrilebilir.

  Bilim alanındaki ataerkil geçmiş yüzünden uzun süre “bilim adamı” kelimesini kullansak da; kozmoloji ve kuantum mekaniği konusunda kadınların gösterdikleri başarılar yüzünden yeni bilgilerin yaratıcıları hakkında “bilim insanı” sözcük grubunu gereksiz görmekteyiz. Bu nedenle 15.11.2020 tarihinden itibaren verilen yanıtlarda “bilimci” ya da Azra Erhat’ın yorumu ile “bilgin” sözcükleri kullanılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

janus722 sitesi


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -